việt nam
địa phương
[Gởi Bài Viết] | [Gởi Link - Web Site] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Danh bạ các thành phố và tỉnh thành Việt Nam
 
  Web sites Uỷ ban Nhân dân 64 tỉnh thành
 
 
Thành phố trực thuộc Trung ương là một đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh của Việt Nam. Đây là các thành phố nằm dưới sự quản lý của Trung ương, khác với các thành phố trực thuộc tỉnh nằm dưới sự quản lý của tỉnh, chỉ tương đương cấp huyện.
 
Tỉnh Việt Nam: Tỉnh là đơn vị hành chính cấp cao nhất của Việt Nam. Việt Nam hiện có 59 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương, gọi chung là 64 tỉnh thành.
     
 
Thành phố trực thuộc tỉnh ngang cấp với huyện, quận hoặc thị xã, nhưng lớn hơn và có vị thế quan trọng hơn. Thành phố thuộc tỉnh có vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội hoặc là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông của tỉnh và giao lưu trong nước, quốc tế