[Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Địa phương: Danh bạ tỉnh Thanh Hóa
 

Bãi biển Sầm Sơn
Thanh Hóa là một tỉnh đông dân nhất Việt Nam nằm ở vùng Bắc Trung Bộ. Thanh Hoá có diện tích tự nhiên 11.106 km², đứng thứ 6 trong cả nước, chia làm 3 vùng: đồng bằng ven biển, trung du, miền núi. Thanh Hóa có thềm lục địa rộng 18.000 km².
 

  Giáo phận Thanh Hóa là một giáo phận Công giáo Rôma Việt Nam. Linh mục cai quản giáo phận này từ năm 2004 là cha Joseph Nguyễn Chí Linh.

  Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa - Giới thiệu vị trí địa lý, khí hậu thuỷ văn, cơ sở hạ tầng, tiềm năng, tài nguyên và phương hướng phát Tỉnh Thanh Hóa

 

Lịch Sử

 • Thanh Hóa xưa là bộ Cửu Chân của nước Văn Lang.
 • Nhà Hán: Thanh Hóa thuộc quận Cửu Chân.
 • Thời thuộc Tam quốc, nhà Đông Ngô tách quận Cửu Chân thành hai quận: Cửu Chân và Cửu Đức. Quận Cửu Chân gồm đất Thanh Hóa ngày nay và một phần phía nam Ninh Bình. Cửu Chân được chia làm 7 huyện: Tư Phố, Di Phong, Cư Phong, Trạn Ngô, Kiến Sơ, Phù Lạc, Thường Lạc, Tùng Nguyên.
 • Thời nhà Lương: Lương Võ đế đổi Cửu Chân làm Ái Châu.
 • Nhà Tùy gọi là Cửu Chân quận.

Thời Đinh, Tiền Lê, Lý

 • Nhà Đinh và Tiền Lê gọi là đạo Ái Châu
 • Nhà Lý thời kỳ đầu gọi là trại Ái Châu, về sau vào năm Thuận Thiên 1 thì gọi là phủ Thanh Hóa.

Thời Trần, Hồ

Năm 1397, Trần Thuận Tông đổi làm trấn Thanh Đô, gồm 3 châu và 7 huyện: châu Thanh Hóa (gồm Nga Lạc, Tế Giang, Yên Lạc, Lỗi Giang); châu Ái (gồm: Hà Trung, Thống Bình, Tống Giang, Chi Nga);châu Cửu Chân (gồm: Cổ Chiến, Kết Thuế, Duyên Giác, Nông Cống); huyện Cổ Đằng; huyện Cổ Hoằng; huyện Đông Sơn; huyện Vĩnh Ninh; huyện Yên Định; huyện Lương Giang; huyện Cổ Lôi.

Thuộc Minh

Nhà Minh đổi lại làm phủ Thanh Hóa như cũ, đặt thêm hai huyện: Lôi Dưng, Thụy Nguyên. Về địa giới vẫn không đổi.

Thời Lê, Nguyễn

 • Nhà Lê, Thanh Hóa là thừa tuyên Thanh Hóa, gồm phần đất tỉnh Thanh Hóa ngày nay và tỉnh Ninh Bình (thời kỳ đó là phủ Trường Yên, trực thuộc) và tỉnh Sầm Nưa của Lào (thời kỳ đó gọi là châu Sầm).
 • Năm 1802 (năm Gia Long 1), gọi là trấn Thanh Hóa.
 • Năm 1831 (năm Minh Mệnh 12), đổi trấn thành tỉnh, bắt đầu gọi là tỉnh Thanh Hoa (Hoa: tinh hoa).
 • Năm 1841 (năm Thiệu Trị 1), lại đổi thành tỉnh Thanh Hóa.

Tên Thanh Hóa không đổi từ đó cho tới ngày nay.

Các đơn vị hành chính: Thanh Hoá có 27 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 1 thành phố trực thuộc tỉnh, 2 thị xã và 24 huyện:

 • Thành phố Thanh Hóa
 • Thị xã Bỉm Sơn
 • Thị xã Sầm Sơn
 • Huyện Bá Thước
 • Huyện Cẩm Thủy
 • Huyện Đông Sơn
 • Huyện Hà Trung
 • Huyện Hậu Lộc
 • Huyện Hoằng Hóa
 • Huyện Lang Chánh
 • Huyện Mường Lát
 • Huyện Nga Sơn
 • Huyện Ngọc Lặc
 • Huyện Như Thanh
 • Huyện Như Xuân
 • Huyện Nông Cống
 • Huyện Quan Hóa
 • Huyện Quan Sơn
 • Huyện Quảng Xương
 • Huyện Thạch Thành
 • Huyện Thiệu Hóa
 • Huyện Thọ Xuân
 • Huyện Thường Xuân
 • Huyện Tĩnh Gia
 • Huyện Triệu Sơn
 • Huyện Vĩnh Lộc
 • Huyện Yên Định