vietnam website directory
  [Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Home: doanh nghiệp và kinh doanh: Danh bạ các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam
   
  Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) - thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập năm 1996. Thực hiện kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, tiến hành hoạt động đầu tư và các hoạt động khác liên quan đến bảo hiểm.

  Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA - Bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư.

  Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) - Lĩnh vực kinh doanh: giao thông vận tải, xây dựng và lắp đặt công trình, xăng dầu, hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người và bảo hiểm tàu thủy.

  Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng - Kinh doanh các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ; Kinh doanh tái bảo hiểm.

  Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Viễn Đông - Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ - Nhận và nhượng tái bảo hiểm các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ - Đầu tư và kinh doanh các lĩnh vực khác.

  Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh - Lĩnh vực kinh doanh: bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài chính. Kinh doanh bảo hiểm trực tiếp và kinh doanh tái bảo hiểm. Các dịch vụ liên quan như giám định, điều tra tính toán, phân bổ tổn thất, đại lý giám định, đại lý giải quyết bồi thường của bên thứ ba.

  Công ty Liên Doanh Bảo Hiểm Quốc Tế Việt Nam (VIA) - Là công ty liên doanh trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản giữa Bảo Việt (Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu ở Việt Nam) và Tokio Marine & Nichido Fire (Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản).

  Prudential Việt Nam - Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam

  Tập đoàn Bảo Việt - Kinh doanh cả 2 loại hình bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

   Xem thêm :
 • Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm.
 • Bảo hiểm là một hoạt động qua đó một cá nhân có quyền được hưởng trợ cấp nhờ vào một khoản đóng góp cho mình hoặc cho người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro. Khoản trợ cấp này do một tổ chức trả, tổ chức này có trách nhiệm đối với toàn bộ các rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê
 • Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm đã thỏa thuận trên hợp đồng bảo hiểm.
 • Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.